28. práce

1)        Vypočti:

\displaystyle \cfrac{{{\left( -\cfrac{2}{5} \right)}^{2}}+0,3\cdot \cfrac{2}{3}}{\left( -\cfrac{1}{3}+\cfrac{1}{6} \right):\left( -\cfrac{5}{3} \right)}=

2)        Řeš soustavu a proveď zkoušku:

\displaystyle \underline{\begin{aligned}\frac{2a+b}{3}&=\frac{a-b+1}{9}\\7\left( a-3b \right)+36&=7-4\left( 2b-9a \right)+16b\end{aligned}}

3)        Týdenní plán (5 směn) jedné dílny, kde pracuje 48 zaměstnanců, činil 720 výrobků. Od středy do konce týdne chyběly pro onemocnění  \displaystyle \quad \frac{3}{8}\quad   zaměstnanců. Kolik výrobků dílna v tomto týdnu vyrobila?

4)        Silniční násep má délku 200 m a příčný průřez tvaru rovnoramenného lichoběžníku se základnami 16 m a 10 m a výškou 4 m.
a) Kolik m3 zeminy je v náspu?
b) Kolik m2 měří jeho zatravněné boky?

5)        Sestrojte lichoběžník ABCD (AB||CD), je-li dáno: a = 10 cm, f = 8,5 cm, b = 7 cm. Úhlopříčka f je kolmá k rameni d. Proveď rozbor, zápis konstrukce, konstrukci a urči počet řešení.

6)        Počet hodin, které odpracovali tři dělníci soukromé firmy, byl v poměru 3:4:5. Celkem dostali zaplaceno za vykonanou práci 53000 Kč. Z této částky museli odvést daň 15%. Na nákup materiálu použili 15050 Kč. Zbylé peníze si rozdělili v poměru svých podílů na práci. Jaký bude čistý zisk každého z nich?

CMP