1)      Součet dvou čísel je 103 a rozdíl 47. Která jsou to čísla?

2)      Součet dvou čísel je 210. Dvojnásobek jednoho čísla je o 30 menší než trojnásobek druhého čísla. Která jsou to čísla?

3)      Dva bratři nastřádali dohromady 1596 Kč. Starší nastřádal třikrát víc než mladší. Kolik nastřádal každý?

4)      Dva kusy látky, první 36m a druhý 48m dlouhý, jsou za 2604 Kč. Prodávají-li se 4m prvního kusu za stejnou cenu jako 5m druhého kusu, zač je 1m každého kusu?

5)      Jak veliké úhly má trojúhelník, je-li jeden úhel 45° a měří-li rozdíl druhých dvou úhlů 15°?

6)      Společnost mužů a žen má 18 členů. Odejdou-li 3 muži a 1 žena, je mužů tolik jako žen. Kolik mužů a kolik žen je ve společnosti?

7)      Zahradník sází stromky do pravidelných řad. Zasadí-li do jedné řady 80 stromů, zbývá mu jich 18, dá-li však 85 stromů do řady, chybí mu 12 stromů. Kolik stromů měl zahradník a do kolika řad je chtěl nasázet?

8)      Pro která dvě čísla má součet i podíl tutéž hodnotu 4?

9)      5% z prvního a 4% z druhého čísla dává dohromady 46. 4% z prvního a 5% z druhého čísla je 44. Která jsou to čísla?

10)      Na odvezení nákladu přistavily ČD několik vagónů. Bude-li se nakládat po 15,5 t na vagón, zbudou 3t nákladu, bude-li se však po 18t na vagón, bude jeden vagón zatížen jen polovičním nákladem než ostatní a jeden se zcela ušetří. Jak veliký je náklad a kolik je přistavených vagónů?

11)      Zvětší-li se jedna odvěsna pravoúhlého trojúhelníku o 2 cm a druhá o 3 cm, zvětší se jeho obsah o 50 cm2, zmenší-li se každá odvěsna o 2 cm, zmenší se obsah o 32 cm2. Jaká je velikost odvěsen trojúhelníka?

12)      Součet dvou čísel se rovná 30, rozdíl jejich druhých mocnin 120. Najděte tato čísla.

13)      Číslo 57 rozděl na dvě části tak, aby rozdíl jejich druhých mocnin byl opět 57.

14)      Statkář očekával, že sklidí desetkrát tolik pšenice, než kolik vysel. Sklidil však jen 637,5 q, což je o 45 q méně, než očekával. Kolik zasel?

15)      Ve společnosti je třikrát tolik pánů co dam. Osm pánů se svými dámami odejde. Zbývá pak pětkrát tolik pánů co dam. Kolik bylo kterých?

16)     Ve společnosti 90 osob je čtyřikrát více mužů než žen; dětí o 10 více než dospělých. Kolik je mužů, žen a dětí?

17)      Na výletě ušli žáci za tři dny 65 km. První den ušli dvakrát tolik jako třetí den, druhý den ušli o 10 km méně než první den. Kolik kilometrů ušli v jednotlivých dnech?

18)     Obdélník má délku čtyřikrát větší než šířku. Jestliže se jeho délka zvětší dvakrát a šířka třikrát, zvětší se jeho obvod o 24 cm. Urči rozměry původního obdélníku.

19)      Třicetiletý muž má dva bratry dvacetiletého a šestiletého. Kdy bude muži tolik let, jako oběma bratrům dohromady?

20)      Otci je 32 let, synovi 6 let. Před kolika lety byl otec 14 krát starší než syn?

21)      Otci je 32 let, synovi 6 let. Po kolika letech bude otcův věk roven dvojnásobnému věku syna?

22)      Otci jsou 42 roky, synovi 12 let. Kdy bude otci 2krát tolik co synovi?

23)      Otci jsou 42 roky, synovi 12 let. Kdy bude otci 3krát tolik co synovi?

24)      Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 456. Urči tato čísla.

25)      Helena měla o 20 % větší úspory než Jana. Dohromady měly uspořeno 1804 Kč. Kolik korun uspořila Helena a kolik Jana?

26)      Žitem, pšenicí a ječmenem bylo oseto 196 ha pozemků. Žitem osel 1,5 krát větší výměru než pšenicí. Ječmenem oseli 5 krát menší výměru než žitem. Vypočti, na kolika hektarech byly vysety jednotlivé plodiny.

27)      Čtyři kamarádi se dělili o peníze za společný sběr. Vašek dostal čtvrtinu celkové částky, Tonda třetinu ze zbytku peněz. Pepík dostal polovinu z druhého zbytku peněz. Na Jirku zůstalo 8 Kč. Kolik korun dostali jednotliví chlapci?

28)      Třetina třídy měla v pololetí vyznamenání. Na konci roku k nim přibyl ještě jeden žák, takže vyznamenaných žáků bylo celkem 13. Kolik žáků chodilo do třídy?

29)      Přičteš-li k danému číslu jednu pětinu, dostaneš 36. Které je to číslo?

30)      Na upletení svetru, čepice a šály je celková spotřeba 541 g vlny. Na čepici je třeba pětkrát méně vlny než na svetr a současně o 5 g více než na šálu. Kolik vlny se spotřebovalo na každý výrobek?

31)      Na zahradě bylo pětkrát více keřů rybízu než na jiné zahradě. Když přesadíš 22 keřů rybízu z první zahrady do druhé, byl by na obou zahradách stejný počet keřů rybízu. Kolik keřů rybízu je na každé zahradě?

32)      V 7. třídě bylo o dva chlapce více než v 8 třídě. Kdyby se počet chlapců v 7. třídě zvýšil o 7 a v 8. třídě se zvětšil o jednu třetinu původního počtu, byl by v obou třídách stejný počet chlapců. Kolik chlapců bylo v každé třídě?

33)      Z kovové tyče byly zhotoveny tři součástky. Na první byla spotřebována polovina tyče, na druhou dvě třetiny zbytku, třetí součástka měla hmotnost 3 kg. Jaká byla hmotnost celé tyče?

34)      Pro zlepšení životního prostředí bylo vysázeno ve městě celkem 720 dubů, javorů a lip. Kolik bylo vysázeno stromků každého druhu, jestliže javorů bylo o 90 více než lip a dubů sedmkrát více než lip?

35)      Kolik žáků posledních tříd je na škole, jestliže polovina z nich se hlásí na střední odborná učiliště, třetina na střední odborné školy a 26 na gymnázia?

36)      Za práci na opravách si vydělali tři spolupracovníci celkem 4720 Kč. Rozdělili se tak, že první dostal o 20% více než druhý a třetí o 15% více než druhý. Kolik dostal každý?

37)      Urči velikost vnitřních úhlů v rovnoramenném trojúhelníku, víš-li, že úhel ležící proti základně je o 15° větší než úhly při základně.

38)      Cestující jel vlakem, autobusem a autem. Za auto zaplatil pětkrát tolik jako za vlak, za autobus třikrát tolik jako za vlak. Celkem zaplatil 540 Kč. Kolik zaplatil za vlak?

39)      Žáci cvičili v řadách. Když bylo v každé řadě 9 žáků, zbývali dva. Kdyby při stejném počtu řad bylo v každé řadě 10 žáků, bylo by v poslední řadě o dva méně. Kolik bylo žáků a kolik řad?

40)      Za šest roků bude Jan dvakrát starší, než byl před šesti lety. Kolik je mu let?

41)      Kolik vajec dali na farmě do líhně, když se vylíhlo 92% kuřat a 168 vajec bylo prázdných?

42)      Odečteš-li od dvojnásobku daného čísla číslo 10, dostaneš právě tolik, jako když k danému číslu přičteš číslo o 10 menší. Které je to číslo?

43)      Budík, dámské hodinky a pánské hodinky stojí celkem 1370 Kč. Kolik stojí každá z věcí, jestliže dámské hodinky jsou šestkrát dražší než budík a pánské hodinky jsou o 200 Kč dražší než dámské hodinky?

44)      Za tři dny prodali v obchodě 1400 kg brambor. První den prodali o 100 kg brambor méně než druhý den, třetí den tři pětiny toho, co prodali první den. Kolik kg brambor prodali v jednotlivých dnech?

CMP